OI_SI_MAGISTERSKY_STATNICOVY_OKRUH_1

Zadání:

Uživatelské požadavky, definice funkcionality systému, vztah mezi funkcionálními a nefunkcionálními (např. kapacita, škálovatelnost, robustnost) požadavky na systémy, technická specifikace.(A4M33NMS)

Význam požadavků

 • Inženýrství požadavků (Requirements engineering) je termín používaný k popisu aktivit, souvisejících se zjišťováním, dokumentací a údržbou množiny požadavků na sofwarový systém.
 • Zastupuje odhalování způsobu, jak a k čemu uživatelé daný systém potřebují.
 • Jedná se o klíčový faktor celého vývoje softwarového projektu.
 • Nedostatečně specifikované požadavky a nedostatečné zapojení uživatelů, jsou dvěma hlavními příčinami konečného neúspěchu celého projektu.

Definice požadavků

 • Požadavek lze definovat jako “specifikaci toho, co by mělo být implementováno”.
 • Rozlišují se dva typy požadavků:
  • Funkční požadavky, které určují, jaké chování bude systém nabízet.
  • Nefunkční požadavky, které určují vlastnosti nebo omezující podmínky, kladené na daný systém.
 • Požadavky jsou základem systému, neboť jsou vyjádřením toho, CO by měl systém dělat, nikoli však způsobu, JAK toho docílit.
 • Požadavky je vhodné uspořádat do taxonomie (FURPS - functionality, usability, reliability, performance, supportability). Nejjednodušší rozdělení požadavků je na funkční a nefunkční. Lze je však dále jemněji uspořádávat do kategorií, které závisí na typu vyvíjeného softwaru. K těmto účelům je velmi užitečné použít nástroj pro správu požadavků.
 • Na základě požadavků dochází k vypracování Use Case pro systémy, kde to má smysl (interakce s uživateli) a analýzy.

Chyby při sběru požadavků

 • špatně vyhodnocené požadavky
 • nepřesné požadavky
 • neúplné požadavky
 • navzájem si odporující požadavky
 • nevyřčené, ale přesto očekávané požadavky
 • přehnané požadavky
 • obtížně verifikovatelné (nekvantitativní) požadavky – např. systém bude potřebovat málo paměti
 • nedostatečné zapojení zákazníka a uživatelů do procesu získávání požadavků
 • chybějící priorita
 • vytváření něčeho, co nikdo nechtěl
 • specifikace není v systému pro správu verzí
 • nedefinovaný proces změnových řízení

Funkční požadavky

 • Funkční požadavek definuje konkrétní funkci softwarového systému nebo jeho komponenty.
 • Tato funkce je popsána jako množina vstupů, chování a výstupů.
 • Funkčními požadavky mohou být výpočty, manipulace s daty a jejich zpracování či jiné specifické operace, které by systém měl být schopen splnit.
 • Formulace funkčního požadavku má typicky následující podobu:
  • <ID> <název systému> musí/může/nesmí <popis funkce>
 • Plán implementace funkčních požadavků je upřesněn ve fázi návrhu systému.

Nefunkční požadavky

 • Nefunkční požadavky podporují množinu funkčních.
 • Často jsou označovány jako “kvality systému”.
 • Kladou specifická omezení a vlastnosti na systém jako celek, jeho návrh a vývoj.
 • Formulace nefunkčního požadavku má typicky následující podobu:
  • <ID> <název systému> musí/může/nesmí <popis vlastnosti / omezení>
 • Plán implementace nefunkčních požadavků je upřesněn v architektuře systému.
 • Definuje, za jakých okolností bude systém pracovat.
Některé kategorie nefunkčních požadavků
 • Dostupnost - vyjadřuje poměr části časového intervalu, kdy je systém použitelný, ku celkové délce tohoto intervalu.
 • Robustnost - vyjadřuje schopnost systému vypořádat se s eventuálními výjimečnými událostmi, které mohou nastat při jeho běhu.
 • Škálovatelnost - vyjadřuje schopnost adaptace respektive možnosti rozšíření systému ve vztahu k rostoucím objemům práce.
 • Výkon - obecně vyjadřuje objem času a zdrojů, které systém potřebuje ke splnění nějakého konkrétního úkolu.
 • Bezpečnost - vyjadřuje stupeň ochrany vůči nebezpečí, škodám, ztrátě a kriminálním aktivitám.
 • Shoda se standardy
 • integrace s jinými systémy
 • formát vstupních a výstupních dat
 • běhové prostředí (OS, verze Javy, verze DB)
 • použité technologie
 • komunikace s jinými systémy

Specifikace systémových požadavků

 • SRS - (Software Requirements Specification) - je dokument obsahující kompletní popis chování vyvíjeného systému. Obsahuje všechny funkční i nefunkční požadavky.
 • Funkční požadavky jsou zde obvykle vyjádřeny i ve formě případů užití., ve kterých je podrobně popsán způsob interakce uživatelů se systémem.
 • SRS musí sloužit pro:
  • rozhodnutí, co patří do definovaného rozsahu projektu a co ne
  • ustanovení kontraktu pro vývoj
  • kvalifikační testování
  • akceptační testování
  • rozhodnutí, zda hlášený problém je 1) chyba 2) požadavek na změnu 3) šedá zóna mezi tím
 • SRS má obyvkle podobu strukturovaného dokumentu. Méně často pak podobu katalogu požadavků.
 • Typická struktura dokumentu SRS:
  • Úvod
   • Účel dokumentu
   • Rozsah projektu
   • Definice
   • Přehled systému
   • Reference
  • Souhrnný popis
   • Perspektiva produktu
   • Funkce produktu
   • Charakteristika uživatelů
   • Omezení, předpoklady a závislosti
  • Specifické požadavky
   • Externí rozhraní
   • Funkce
   • Požadavky na výkon
   • Požadavky na databáze
   • Omezení návrhu

Use Case

Případy užití sestávají z Use case text a Use case diagrams. UCT je v podstatě scénář uživatelské akce.

Pojmy k UCD:

 • vazby include a extend
 • actors a jejich hierarchie
 • hranice systému

Struktura UCT:

 • pritorita
 • preconditions a postconditions
 • tok hlavního scénáře a rozvětvení (klíčová slova if, for, else)
 • alternativní scénáře

Zdroje informací

statnice/oi_si_okruh1_pozadavky_reseni.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0