Obsah

Průběh MSZZ

1. Architektura distribuovaných síťových aplikací. Struktura sítě, aplikační vrstvy, její hlavní části. Nejběžnější databázové servery v průmyslových aplikacích a jejich management. (A0M35PII)

Architektura distribuovaných síťových aplikací

Obecně:

 • MVC
 • Webové služby
 • Více-vrstvá architektura

V kontextu průmyslových informačních systémů:

  • Vrstvy:
   • Senzory, Field Devices (aktivní členy)
   • Programmable Logic Controller - zpracovává data ze senzorů
    • více PLC, vždy kontroluje skupinu senzorů
   • Centrální Controller, jež přijímá data od PLC
  • Výhody:
   • Rychly pristup na I/O, centralizovaná správa
  • Nevýhody:
   • Závada jednoho PLC implikuje odstávku celého systému
   • Velké programy
   • Není škálovatelné
 • Rozprostření zdrojů dat – jeden řídící PLC, více senzorů/zdrojů dat, Více PLC s řídicím programem komunikují mezi sebou

Materialy primo od Ing. Susty : piiokruhy.pdf

Struktura sítě, aplikační vrstvy, její hlavní části

 • ISO/OSI, TCP/IP, Topologie kruh/hvězda/sběrnice

Nejběžnější databázové servery v průmyslových aplikacích a jejich management

 • Velké databáze:
  • Oracle SQL Server, Microsoft SQL Server, Sybase, PostgreSQL, MySQL
  • Tvorba uživatelů, uživatelská oprávnění, zálohování, kontrola integrity dat
 • Embedded databáze:
  • SQLite, eXtremeDB
  • Možný běh v omezených podmínkách (málo paměti, nízký výpočetní výkon) a bez operačního systému
  • Nemají uživatele, oprávnění
  • Vhodné např. jako úložiště pro diagnostické záznamy či záznamy ze senzorů

2. Webové aplikace v distribuovaných řídicích systémech. Webové komponenty pro vývoj průmyslových internetových aplikací. Zabezpečení, přístupová práva, veřejné klíče, hashovací kódy, digitální podpisy. Spolehlivost sítí a řešení vhodná pro kritické aplikace. (A0M35PII)

 • Jak získávat a zobrazovat data – Db, Ajax. Webservices, Vzdálená volání (?).
 • Fieldbus (IEC 61158) definuje architekturu průmyslových sítí a několik prootokolů tuto architekturu implementujících.
  • Propojení senzorů a řídících prvků (Programmable Logic Controller)
  • Sdílení linky různými senzory, konkrétní protokol řeší arbitraci na síťové vrstvě
  • Důraz na real-time, determinističnost, vyšší odolnost proti rušení
  • Na OSI modelu řeší 1., 2. a 7. vrstvu; některé protokoly i další
  • Příklady:
 • Protokoly s konstantním vysílacím časem informací (time-driven)
  • Redundantní data v případě, že se měřená data nemění
  • V případě rychlé změny stavu nemusí tato změna být zaregistrována (vzorkovací teorém)
 • Protokoly reagující na události (event-driven)
  • Často doplněno o „heartbeat“ signál, který v delších časových intervalech podává informace o měřených datech
 • Nutné řešit ztrátu informace a její spožděné doručení
  • Volit protokol na základě těchto požadavků
  • Spožděné doručení nutno řešit! Na úrovni senzorů často není k dispozici synchronizovaný timestamp a je proto nutné použít čítač synchronizovaný danou sběrnicí
 • Master-stave – Filedbus, Devicenet / Arbitr vs. podřízená zařízení / Rovnocenná zařízení – Ethernet (jak ho přizpůsobit, aby byl realtimeový)

3. Metodiky návrhu analogových, digitálních a smíšených integrovaných systémů. Aplikačně specifické integrované systémy - plně zákaznický návrh, hradlová pole, standardní buňky, programovatelné obvody FPGA. (A4M34ISC)

ASIC - Aplikačně specifické integrované obvody

(zdroj: přednáška 1 ISC - Uvod)

Kritéria efektivity: počet kusů, cena za kus, počet zákazníků

 • Plně zákaznické obvody
  • Monolitické IO, většinou analogové obvody
  • Návrh celé topologie – všech vrstev
   • Výborná flexibilita, limitováno pouze návrhovými pravidly
   • Ruční návrh (některé digitální bloky mohou být automatizovány) – Návrhář nepoužívá předdefinované bloky z důvodu malé rychlosti, velké spotřeby atd.
   • Analogový i digitální návrh dohromady
  • Vlastnosti
   • Dlouhý čas návrhu a technologické realizace
   • Velice efektivní využití plochy čipu
   • Levné pouze ve velikých sériích
  • Příklady:
   • Analogové obvody, uP, paměti, převodníky, dekodéry….
 • Hradlová pole
  • Monolitické IO, složené z řad nebo sloupců tranzistorů. Programují se pomocí masek propojení
  • Prefabrikované čipy
   • Definované I/O obvody
   • Jednotné pole tranzistorů propojovacích kanálů a propojek, tzv. primitivní buňky
   • Funkční zapojení je realizováno pomocí jedné nebo více vrstev metalizace
  • Vlastnosti:
   • Rychlá výroba
   • Levné ve středních sériích
   • Nevhodné pro realizaci RAM, PLA, ALU
 • Standardní buňky
  • Monolitické IO, navržené pomocí knihovních buňek
  • Celý výrobní proces:
   • Předdefinované knihovny základních buňek (NAND, NOR, OpAmp, Převodníky…)
   • Návrhář definuje umístění a vzájemné propojení
   • Mohou být digitální i analogové
  • Vlastnosti:
   • Velikost čipu limituje funkčnost
   • Dlouhý výrobní čas
   • Levné ve velkých sériích
   • Definována výška buňky – snadné skládání
   • Lepší funkčnost při nižší ploše v porovnání s hradlovými poli (1:4)
 • Programovatelné obvody
  • Monolitické IO, tvořené logickými buňkami a bloky, které jsou zákaznicky programovány pomocí propojek
  • Základem je univerzální logická struktura (matice AND propojená s maticí OR)
  • Logická funkce je vytvořena promocí programovatelných propojek, jejichž přerušením se odpojí logické signály.
  • Velice rychlý návrh a realizace
  • Patrí sem
   • PROM – Programmable Read Only Memory
   • PAL – Programmable Array Logic
   • PLA – Programmable Logic Array
   • FPGA – Field programmable Gate Array
 • FPGA
  • Pro naprogramování není nutná technologická realizace
  • Předdefinované logické bloky
  • Vlastnosti:
   • velikost: až 8‘000’000 logických hradel (např. Virtex - Xilinx)
   • až 4 PowerPC RISC procesory na čipu
   • Velké čipy (>100 mil. tranzistorů)
   • Krátký návrhový a realizační čas
   • Levné pro malé série
   • V porovnání s ASIC mají FPGA menší frekvence hodin

4. Jazyky HDL, HDL-A, logická a fyzická syntéza systému. Frond End a Back End návrh. Problematika rozmístění (floorplaning), časové analýzy, návrh testů a verifikace návrhu. (A4M34ISC)

Takový přehled z ASICentra 2c_navrh_a_verifikace.pdf

HDL Languages

 • HDL (Hardware Description Lanuage) - označení pro rodinu programovacích jazyků, jež popisujou nízkoúrovňovou implementaci hardware. Mezi nejpoužívanější zástupce se řadí Verilog a VHDL, jež slouží pro návrh digitálních obvodů.
 • HDL-A - proprietární jazyk pro design analogových komponent.

Floorplanning

 • rozmístění komponent na čipu, klade se důraz na následující faktory (mimo jiné):
  • rozložení kontaktních ploch (bonding pads, spojují obvod v jádru na pin vnějšího pouzdra)
  • limitace na maximální velikost
  • rozdělení na clustery, aby se minimalizovaly délky datových vodičů (a tudíž spoždění a ztráty)
  • limitace dané technologií (velikost tranzistoru, rozestupy mezi jednotlivými komponentami a vodiči)

Front End - Back End

5. CAD prostředky a standardy pro návrh analogových a smíšených integrovaných obvodů, mobilní IO s nízkou spotřebou, verifikace návrhu. Technologická realizace, verifikace integrovaných systémů, problematika převodu návrhu systému mezi jednotlivými technologiemi. (A4M34ISC)

6. Techniky správy a organizace rozsáhlých softwarových projektů. Nástroje pro správu verzí a vývojových větví zdrojových kódů, nástroje pro automatické generování dokumentace a podporu orientace v rozsáhlých projektech. Infrastruktury zajišťující spolupráci mezi vývojáři navzájem a i s uživateli. Systémy pro sledování a řešení chyb a uživatelskou podporu. (A4M35OSP)

 • Verzovací systémy distribuované/centralizované.
 • Doxygen. Je lepší psát dokumentaci přímo do kódu – aby nedocházelo k její neaktualizaci.
 • Sourceforge/googlecode, Trac, …
 • Bugzilla, Mailinglist. Různé stavy chyby (potvrzena, vyřešena, …). Automatické generování backtrace po pádu systému.

Převzato z SI:

founemi2

6_techniky_spravy_a_organizace_rozsahlych_softwarovych_projektu_3.doc - 100%, doplněna motivace a kontinuální integrace

7. Požadavky a pravidla pro tvorbu přenositelného kódu. Organizace projektů a operačních systémů pro splnění přenositelnosti mezi různými architekturami CPU. Konverze vnitřních a vnějších/síťových formátů dat. (A4M35OSP)

 • Nespoléhat se na bitovou šířku integeru v C. Dávat si pozor na endianess.
 • Určit co je jádro, co je navíc. Udělat adresářovou strukturu podle architektur, kde budou jen nejnutnější HW záležitosti v ASM. Stejné funkce, vyžadující různou implementaci pro jednotlivé architektury, implementovat se stejným prototypem.
 • Dávat si pozor na endianess. Používat funkce jako htons() ntohs().

Převzato z SI:

vejmema1

OI SI otázka 7

8. PCI a USB, funkce a způsob implementace, ovladače PCI a USB zařízení pro OS Windows a Linux. (A4M38KRP)

9. Implementace rozhraní Ethernet, Auto-negotiation, PoE. (A4M38KRP)

10. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. (A4M38KRP)

11. Pokročilé architektury procesorů. Paralelismus na úrovni instrukcí (ILP). Superskalární procesory se statickým a dynamickým plánováním provádění instrukcí. Spekulativní provádění instrukcí a podpora přesného přerušení. Procesory VLIW a EPIC. Využití datového paralelismu, SIMD a vektorové instrukce v ISA. (A4M36PAP)

12. Architektura paměťového a periferního subsystému. Návrh a optimalizace paměťového subsystému, cache a virtuální paměť. Způsoby propojení procesoru, paměti a periférií uvnitř systémů na čipu (SoC). Vyrovnávací paměti v periferním subsystému, způsoby implementace sdíleného přístupu k vyrovnávací paměti. (A4M36PAP)

Architektura paměťového a periferního subsystému

SoC

13. Architektury multiprocesorových počítačů. Architektury symetrických multiprocesorových počítačů (SMP). Způsoby zajištění koherence v SMP. Pravidla pro provádění paměťových operací, zajištění sekvenční konzistence, slabší modely paměťové konzistence. Architektury s distribuovanou sdílenou pamětí, zajištění koherence a konzistence. Vícevláknové procesory. (A4M36PAP)

14. Uspořádání, vlastnosti, funkční bloky a oblasti použití 8- bitových mikrořadičů, jejich typické periferie a výpočetní výkon. (A4M38AVS)

15. Mikroprocesory řady ARM a číslicové signálové procesory (DSP), základní funkční bloky, vlastnosti, výpočetní možnosti z hlediska aplikace ve vestavném systému. (A4M38AVS)

Mikroprocesory řady ARM

Číslicové signálové procesory (DSP)

16. Způsoby vstupu analogového signálu (ze snímačů zvuku, obrazu a dalších snímačů) do vestavných systémů, použití DMA, způsoby ovládání výstupních akčních členů (akustických, silových,..). (A4M38AVS)

statnice/pi.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0