Obsah

Podělte se také o své vypracované otázky, ať to jde rycheji. Pokud se budete podílet, pak u dané otázky udejte rezervaci, ať se předejde, že by více lidí pracovalo na stejné otázce.

!!! INFO !!! Všiml jsem si, že došlo ke změnám některých otázek ve statnicových okruzích. Konkrétně zatím v předmětu SAD (viz. http://cmp.felk.cvut.cz/~svoboda/oi/htmlfiles/A4M33SAD.html). U otázek, kterých se to týká je poznámka s novým zněním otázky.

1. Pořízení obrazu a jeho fyzikální podstata. Barevné a multispektrální obrazy.(A4M33DZO)

2. Konvoluce, korelace, Fourierova transformace pro obrazy. Vzorkovací věta, rekonstrukce obrazu, interpolace obrazu, např. při geometrických transformacích.(A4M33DZO)

3. Detekce hran, Cannyho a Sobelův detektor, prostor měřítek. Matematická morfologie, topologie diskrétního obrazu, diskrétní metriky.(A4M33DZO)

4. Komprese obrazu a videa, metody LZW, JPEG, MPEG.(A4M33DZO)

5. Detektory "bodů" a oblastí zájmu. Algoritmy detekce a jejich citlivosti na geometrické a fotometrické změny v obraze. Popis oblasti zájmů: metoda lokálních rámců pro zajištění geometrické invariance popisu, deskriptor SIFT (scale invariant feature transform)(A4M33MPV)

6. Hledání korespondencí mezi obrazy. Houghova transformace (HT). Použití HT a metody RANSAC (Random Sample and Consensus) pro robustní nalezení transformace mezi obrazy. (A4M33MPV)

7. Segmentace. Algoritmy formalizující segmentaci jako problém minimalizace řezu grafem.(A4M33MPV)

8. Sledování objektu (tracking). Formulace úlohy, standardní algoritmy (např. Kanade-Lucas tracker)(A4M33MPV)

9. Afinní a projektivní rovina a prostor. Modely projektivní roviny, nevlastní body a nevlastní přímka. Homogenní souřadnice. Spojování a protínání bodů, přímek a rovin. (Puvodne: Trojdimenzionální afinní a projektivní rovina a prostor. Afinní a homogenní souřadnice. Modely projektivní roviny, nevlastní body a nevlastní přímka. Spojování a protínání bodů, přímek a rovin.) (A4M33TZ)

10. Matematický model perspektivní kamery v afinním a projektivním prostoru. Homografie. Invariance a kovariantni konstrukce. (Puvodni: Matematický model perspektivní kamery v afinním a projektivním prostoru. Transformace obrazu indukovaná pohybem kamery. Invariance a kovariance.)(A4M33TZ)

11. Reprezentace úhlu a vzdálenosti v afinním a projektivním prostoru. Kalibrace a autokalibrace kamery. (Puvodne: Randomizované algoritmy typu Las Vegas a Monte-Carlo. Jejich složitost, srovnání s deterministickými. Algoritmus "Random Sample and Consensus" - RANSAC. Monte Carlo algoritmy pro výpočet vlastností prostorových objektů. Konstrukce bodů, přímek a rovin pomocí randomizovaných algoritmů.) (A4M33TZ)

11. otázka (Vitalij, Vogal, Fric) Není 100%, chybí: Monte Carlo algoritmy pro výpočet vlastností prostorových objektů. Konstrukce bodů, přímek a rovin pomocí randomizovaných algoritmů.

12. Shluková analýza: algoritmus k středů, hierarchické shlukování. (Původně: Shluková analýza: algoritmus k středů, hierarchické shlukování. Analýza hlavních a nezávislých komponent.)(A4M33SAD)

13. Učení rozhodovacích pravidel a stromů: pokrývací a rozdělovací strategie. Asociační pravidla: algoritmus Apriori. (Původně: Učení rozhodovacích pravidel a stromů: pokrývací a rozdělovací strategie, algoritmy AQ a C4.5. Asociační pravidla: algoritmus Apriori.)(A4M33SAD)

14. Výpočetní teorie učení: rozměr hypotézového prostoru, PAC-naučitelnost. Naučitelnost výrokových konjunkcí a disjunkcí.(A4M33SAD)

15. Učení ze strukturovaných a relačních dat: grafové, logické a statistické přístupy. (Původně: Relační učení: induktivní logické programování, pravděpodobnostní relační modely.)(A4M33SAD)

16. Kalibrace reálné perspektivní kamery s radiálním zkreslením. Rekonstrukce systému mnoha kamer. Autokalibrace.(A4M33TDV)

17. Odhad parametrů epipolární geometrie z korespondencí, osmibodový a sedmibodový algoritmus. Metoda vyrovnání svazku.(A4M33TDV)

18. Stereoskopické párování, podmínky jednoznačnosti a uspořádáníi. Formulace úlohy a základní algoritmy. Metody pracující s více obrazy, carving.(A4M33TDV)

19. Tvar ze stínování, basreliefová nejednoznačnost, vlastnosti hranice zákrytu, fotometrické stereo.(A4M33TDV)

20. Konvexní množina, konvexní obálka množiny (definice). Reprezentace konvexní obálky ve 2D. Její výpočet pro množinu bodů: Grahamův algoritmus, Jarvisův algoritmus balení dárku, metoda rozděl a panuj. Výpočet konvexní obálky pro jednoduchý polygon. Výpočet a reprezentace konvexní obálky ve 3D.(A4M39VG)

21. Test příslušnosti bodu k polygonu a k oblasti v planárním dělení (metoda pásů, strom monotónních řetězů). Reprezentace planárního dělení (DCEL), výpočet překrytí planárních dělení (průsečík, sjednocení, rozdíl) modifikovaným Plane-sweep algoritmem pro průsečíky množiny úseček.(A4M39VG)

22. Problem "nejbližších" (proximity) a Voronoiův diagram. Nalezení nejbližšího bodu k jednomu vybranému bodu a nalezení všech dvojic nejbližších bodů v množině bodů. Nalezení nejbližšího bodu z množiny k zadanému bodu mimo množinu.(A4M39VG)

23. Ortogonální vyhledávání, kD strom, intervalový strom (range tree), segmentový strom.(A4M39VG)

statnice/pv.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0